Folk

FOLK

Wydawnictwo Muzyczne

RegulaminyRegulamin Usługi SMS Premium – katalog Wydawnictwa FOLK§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług SMS Premium umożliwiającej pobieranie Treści Kontentu, komunikowanej m. in. w serwisach youtube, facebook oraz na innych stronach internetowych, okładkach lub wkładach do wydawanych płyt CD, DVD oraz w prasie i innych kanałach komunikacji (zwana dalej Usługą).
2. Dysponentem Kontentu jest Wydawnictwo FOLK (dokładne dane).
3. Dostawcami usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem, których udostępniana jest Usługa są Operatorzy GSM.
4. Podmiotem zapewniającym obsługę techniczną Usługi w rozumieniu Ustawy o prawie telekomunikacyjnym jest Teleaudio DWA Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000229759
5. Dysponent Kontenetu oraz Podmiot zapewniający obsługę techniczną Usługi będą zwani łącznie Dostawcami Usługi.
4. Definicje użytych w regulaminie zwrotów:
4.1 GSM” – (Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
4.2. Operator GSM – operator sieci GSM świadczący usługi GSM; Operatorami prowadzącymi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są między innymi: Polkomtel S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o., P4 sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A.
4.3. SMS (Short Message Service) – krótka wiadomość tekstowa.
4.4. SMS Premium – skrócony numer specjalny o podwyższonej wartości umożliwiający obciążenie konta abonenta lub użytkownika sieci Operatora GSM dodatkową kwotą do zapłaty.
4.5. Kontent – obiekty multimedialne takie jak m. in.: fulltracks- całe piosenki dzwonki real music, i inne pochodzące z Katalogu Dysponenta.
4.6. Treści/Przedmiot Kontentu – jednostkowe elementy/pliki Kontentu (np. jeden dzwonek lub fulltrack).
4.6.1. Full Track – nagranie audio w całości, jako element Treśći/Przedmiotu Kontentu, w formacie mp3 lub zbliżonym.
4.6.2. Dzwonek – fragment nagrania audio o Czesie trwania do 30 sekund, jako element Treśći/Przedmiotu Kontentu, w formacie mp3 lub zbliżonym.
4.7. WAP (Wireless Application Protocol) – usługa umożliwiająca korzystanie ze stron WWW za pośrednictwem urządzeń mobilnych.
4.8. Link WAP-Push – link umożliwiający pobranie za pośrednictwem strony WAP zamówionego Przedmiotu Kontentu.
5. Użytkownikami Usługi (dalej zwanymi „Użytkownikami”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne
posiadające zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym nie posiadające osobowości prawnej w rozumieniu kodeksu cywilnego), korzystające z urządzeń telefonii komórkowej umożliwiających odtwarzanie treści multimedialnych.
5.1. Małoletni powyżej 13 roku oraz nieletni życia mogą korzystać z Usługi za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
6. Warunkiem skorzystania z Usługi w szczególności pobierania Treści Kontentu jest
6.1. posiadanie aktywnego telefonu komórkowego (w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid) w jednej z sieci Operatorów GSM,
6.2. posiadanie telefonu komórkowego wyposażonego w odpowiednie funkcjonalności umożliwiające korzystanie z Usługi, mającego poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę WAP, a także mającego
wystarczający zasób wolnej pamięci, ze szczególnym zastrzeżeniem, że cała odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na Użytkowniku, a odpowiedzialność Dostawców Usługi jest wyłączona.
6.3. dodatkowo warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
7. Treść komunikatów:
7.1. dla: fulltracków:
Pobierz MP3! Wyślij SMS o treści FL.AB123 (prefix przykładowy) na numer 73550.
KOSZT 3,69 PLN brutto. Reg  www.folk.com.pl / E-FRONT
7.2. dla dzwonków:
Pobierz dzwonek! Wyślij SMS o treści FRA1234 (prefix przykładowy) na numer 72550.
KOSZT 2,46 PLN brutto. Reg www.folk.com.pl / E-FRONT
8. Korzystanie z Usługi jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem w całości niniejszego Regulaminu.

§ 2 Warunki korzystania z Usługi

1. W celu zakupienia/pobrania jakiegokolwiek Przedmiotu Kontentu na telefon komórkowy należy
wysłać SMS na numer SMS Premium w treści wpisując kod wybranego Przedmiotu Kontentu. Zarówno kod elementu Kontentu jak i numer SMS Premium podane są przy każdym prezentowanym elemencie Kontentu.
2. SMS na nr SMS Premium w celu zamówienia wybranego Przedmiotu Kontentu może zostać wysłany tylko i wyłącznie z telefonu komórkowego.
3. Po prawidłowym przesłaniu wiadomości będącej zamówieniem wybranego Przedmiotu Kontentu, Użytkownik w odpowiedzi SMS zwrotny zawierający link zawierający link WAP-Push umożliwiający pobranie
zamówionego Przedmiotu Kontentu.
4. Użytkownik w celu pobrania zamówionegoPrzedmiotu Kontentu, powinien otworzyć otrzymany
link oraz pobrać zamówiony Przedmiot Kontentu postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu komórkowego Użytkownika.
5. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer SMS Premium w celu zakupu wybranego Przedmiotu Kontentu wynosi:
a. Numer 72550 – 2,00 PLN netto / 2,46 PLN brutto – jeden SMS Premium / jeden Przedmiot Kontentu typu dzwonek.
b. Numer 73550 – 3,00 PLN netto / 3,69 PLN brutto – jeden SMS Premium / jeden Przedmiot Kontentu typu full track.
Opłaty za korzystanie z Usługi są pobierane przez Operatorów GSM w postaci obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika albo potrącenia opłaty z konta Użytkownika (w przypadku telefonu na kartę prepaid). Użytkownik jest obciążany opłatą w momencie wysłania wiadomości SMS na numer Premium SMS.
6. W momencie aktywacji linku WAP-Push, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, Użytkownik inicjuje połączenie telekomunikacyjne w technologii WAP, z tytułu którego Użytkownik zostanie obciążony przez Operatora GSM stosowną opłatą za transmisję danych, zgodnie z obowiązującą go taryfą. Opłata za transfer danych naliczana podczas połączenia z siecią WAP i zależna jest od indywidualnego cennika Operatora GSM Użytkownika i jest niezależna od kosztów (dodatkowa w odniesieniu do) wysłania SMS na nr SMS Premium, o których mowa w pkt. 5 powyżej.
7. Za błędnie przesłane zgłoszenie odpowiada Użytkownik. W przypadku przesłania przez Użytkownika wiadomości o błędnej treści (innej niż wskazanej przy Przedmiocie Kontentu), Użytkownik otrzyma zwrotnie SMS z informacją o popełnionym błędzie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownikowi nie przysługuję roszczenie o zwrot pobranej opłaty za wysłanie wiadomości SMS Premium.
8. W ramach Usługi możliwe do pobrania przez Użytkownika są utwory będące, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), przedmiotem prawa autorskiego i podlegają one ochronie zgodnie z przepisami prawa własności intelektualnej.
Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo do wykorzystania pobranych utworów (Przedmiotów Kontentu) wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

§ 3 Warunki odpowiedzialności

1. Dostawcy Usługi oświadczają, że dołożą należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.
2. Dostawcy Usługi nie ponoszą odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatorów GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci Użytkownika czy też przebywaniem Użytkownika poza zasięgiem sieci Operatorów GSM.
3. Dostawcy Usługi nie ponoszą odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą.
4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności awarie sieci lub systemów telekomunikacyjnych, za które odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i Internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Dostawcy Usługi uprawnieni będą do przesunięcia terminu świadczenia Usługi do czasu usunięcia problemów.
5. Dostawcy Usługi nie ponoszą odpowiedzialności za wpisanie przez Użytkownika błędnego numeru SMS Premium lub aktywowanie przez Użytkownika usługi, która nie jest dostępna dla Użytkownika ze względu na ograniczenia techniczne w karcie SIM Użytkownika,
6. Dostawcy Usługi w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację aparatu komórkowego Użytkownika, brak odpowiedniej ilości pamięci w telefonie komórkowym Użytkownika lub każde inne nieprzystosowanie telefonu komórkowego lub karty SIM Użytkownika do korzystania z Usługi.
7. Dostawcy usługi nie ponoszą również odpowiedzialności za koszty wynikające z korzystania z telefonu komórkowego Użytkownika przez osobę nieuprawnioną.
8. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Dysponent Kontentu nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
9. Dysponent Kontentu zastrzega sobie prawo do przerwania Usługi i zablokowania dostępu do usług Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.
10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa, lub przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, Dysponent Kontentu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.

§ 4 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Usługi należy zgłaszać pocztą elektroniczną pod adresem: reklamacje@folk.com.pl lub pisemnie na adres Dysponenta Kontentu
2. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer oraz model
telefonu komórkowego) oraz dokładny opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3. Reklamacje złożone po upływie terminu a także nie zawierające opisu jej przyczyny oraz danych kontaktowych Użytkownika niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji nie będą rozpatrywane.
4. Dostawcy Usługi dołożą najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od ich otrzymania. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie albo listem poleconym albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywanymi połączeniami telekomunikacyjnymi, a także dotyczące błędnego naliczania opłat, należy składać u właściwego Operatora GSM.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. W celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi, Dostawcy Usługi będą utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS na nr SMS Premium w celu pobrania Przedmiotu Kontentu, wyłącznie przez okres dopuszczalny lub wymagany przez odpowiednie przepisy prawa i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego korzystania z Usługi.
2. Dostawcy Usługi nie posiadają dostępu do danych osobowych Użytkowników i nie mają możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu
3. Z wyłączeniem przypadków złożenia przez Użytkownika reklamacji, Dostawcy Usługi nie posiadają dostępu do danych osobowych Użytkowników i nie mają możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.
4. Dane osobowe Użytkowników zgłaszających reklamacje przetwarzane są przez Dostawców Usługi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane te przetwarzane są w celu wyjaśnienia zaistniałych problemów, w tym do korespondencji z poszczególnymi Użytkownikami. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz numerów telefonów, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Dostawca Kontentu zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, co jednak nie zwalnia z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku ze świadczeniem Usługi w tym w szczególności umożliwienia pobrania zamówionych Treści Kontentu do chwili zmiany Regulaminu.
2. Regulamin uwzględniający zmiany zamieszczany będzie na stronie www.folk.com.pl
3. Regulamin / lub zmieniony Regulamin – obowiązuje od dnia jego publikacji.
4. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia w każdej chwili świadczenia Usługi, co nie zwalnia z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku ze świadczeniem Usługi w okresie jej świadczenia, w tym w szczególności umożliwienia pobrania zamówionych Treści Kontentu.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Dostawcy Kontentu oraz na stronie internetowej www.folk.com.pl

Wydawnictwo Muzyczne Folk
Robert Dorosz & Andrzej Kowalski
02-678 Warszawa, ul. Narocz 19